Reglement

 

1. Algemeen

 1. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers aan de Beerse Kwizz.

2. Teams

 1. De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit minimaal 15 personen in de leeftijd van 0 t/m 99 jaar.
 2. Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zie aanmeldingsformulier.
 3. Deze teamcaptain van het team is woonachtig in de Beerzen en is minimaal 18 jaar.
 4. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.
 5. De werkplek van een team tijdens de kwizzavond bevindt zich op 1 adres in de Beerzen en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de Beerse Kwizz deel te nemen.

3. Inschrijven

 1. Inschrijven kan alleen geschieden via het inschrijfformulier op onze website: www.beersekwizz.nl.
 2. Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden.
 3. Het inschrijven van een team kan tot uiterlijk 17 september 2023.
 4. De kosten voor deelname aan de Beerse Kwizz bedragen € ?? per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team. (wordt nog bekend gemaakt).
 5. Het inschrijfgeld kan uitsluitend per bank betaald worden.
 6. De inschrijving is pas definitief als de organisatie van de Beerse Kwizz het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening (NL 07 RABO 0184856612 ten name van M.M. Rooijakkers). Het geld dient uiterlijk 17 september bij de organisatie binnen te zijn.
 7. Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.

4. Deelnemen

 1. De organisatie stelt het vragenboek op waarin alle vragen en opdrachten voor de Beerse Kwizz zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de kwizzavond.
 2. Elk team draagt er zelf zorg voor dat een teamlid op de kwizzdag tijdig het vragenboek ophaalt bij Grand café De Beerze en ook tijdig daar ingevuld inlevert. Ophalen kan tussen 18:45 en 19:00 uur. Inleveren vóór 23:30 uur, dan sluit de deur. Als tijd zullen wij de tijd die teletekst weergeeft hanteren. Bij een gelijke stand in punten telt de inlevertijd.
 3. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekje niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren. (zie 4.5)
 4.  Teams worden geacht de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen en de vragen over de Beerzen staan er ook vragen in het boek, waarvoor men locaties in de Beerzen kan bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag.
 5. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboekje eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordenblad en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Ook dienen de bladzijdes op volgorde te zitten.

5. Puntentoekenning

 1. De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwizzdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend.
 2. Ook bestaat de mogelijkheid tot inzetten van de joker. Door het inzetten op een bepaalde categorie kan de groep daarvoor dubbele punten verdienen.
 3. Alle deelnemende teams worden in de kwizzuitslag gerangschikt van laag naar hoog volgens het totaal aantal behaalde punten. Teams die hun aangeleverde antwoordboekje niet tijdig hebben ingeleverd, worden niet in de kwizzuitslag opgenomen
 4. De bekendmaking van de uitslag van de Beerse Kwizz zal plaatsvinden op zaterdagavond 9 oktober in de zaal van Grand café de Beerze.
 5. De uitslag van de Beerse Kwizz is bindend en staat niet ter discussie.

6. Tenslotte

 1. De organisatie van de Beerse Kwizz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Beerse Kwizz.
 2. Deelnemen aan de Beerse Kwizz is geheel op eigen risico.
 3. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
 4. Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.
 5. Tijdens de kwizzavond en de daaropvolgende feestavond van de Beerse Kwizz worden foto’s, video’s en/of geluidsopnames gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden van de Beerse Kwizz. Wij gaan ervan uit dat de deelnemers hier geen bezwaar tegen maken.
 6. Door het inschrijfgeld te voldoen geef je blijk van kennis en instemming met dit reglement.